Судова практика

Відвідувачі

Судова практика

У цьому розділі нашого сайту містяться корисні посилання на судову практику, що може бути використана арбітражними керуючими у своїй роботі.
Судова практика — масив  судових рішень, що створюється в процесі діяльності  судових органів, перш за все судів вищих інстанцій. Залежно від  правової системи, цей термін може позначати вторинне  джерело права, пов’язане винятково з інтерпретаційно-правовою та правозастосовною судовою діяльністю (континентальна європейська традиція), або первинне джерело, що має характер  судового прецеденту (англійська традиція).
Судова практика — у вузькому розумінні являє собою правоположення, які створюються судовими органами та конкретизують норми права. Виділяють три види таких правоположень, що є одночасно і змістом судової практики:
1.    ті, що виникають у результаті заповнення прогалин у праві;
2.    ті, що конкретизують і деталізують зміст приписів загального характеру;
3.    ті, що виникають у результаті конкретизації й деталізації загальних положень, понять і термінів законодавства(тобто тлумачення норм права).
У широкому розумінні судова практика — це діяльність усіх ланок судової системи щодо виконання покладених на них завдань.
За об’єктом впливу судова практика охоплює цивільні, адміністративні, господарські, кримінальні справи, існує також конституційна, міжнародна з прав людини, у тому числі і практика Європейського суду з прав людини. Суб’єктом судової практики в Україні виступає Верховний Суд України, Пленум Верховного Суду України, Конституційний Суд України, Вищі спеціалізовані суди України (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий адміністративний суд України, Вищий господарський суд України), Пленуми вищих спеціалізованих судів, а також Європейський суд з прав людини.
Україна належить до романо-германської правової сім’ї. Одним з дискусійних питань щодо судової практики є визначення її правового статусу, як окремого джерела права.
Попри традиційні для радянської науки повне заперечення судової практики як джерела права чи твердження, що судова практика може бути джерелом права хіба що в тій частині, в якій вона відображена в роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду, сучасна правова доктрина змінюється в цьому питанні.
Фактично, поступово судова практика визнається джерелом права в повному обсязі (рішення Конституційного Суду України, Верховного Суду України, інших судових інстанцій у конкретних справах). Це відображає реальне місце результатів суддівської діяльності серед джерел права.
Відповідна роль судової практики поступово визнається, оскільки  закони та інші  нормативно — правові акти регулюють суспільні відносини в узагальненій, абстрактній формі. Застосовуючи закон, суд часто не знаходить правової норми для вирішення даної справи. Тому судам потрібно так витлумачити подібну діючу норму, щоб поширити її на даний випадок і покласти в основу свого рішення, це тлумачення застосовується в практиці іншими судами, отримуючи обов’язкову силу і стаючи судовим прецедентом.
Прояви судової практики в України
1.    Згідно з ч. 2 ст. 150 Конституції України, Конституційний Суд України має виключне право на надання офіційного тлумачення Конституції та законів України. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення мають обов’язковий характер для всіх фізичних та юридичних осіб, а також для державної влади та місцевого самоврядування на території України. Окрім резолютивної частини такого рішення, прецедент тлумачення можна знайти у мотивувальній частині як цього рішення, так і рішення про відповідність Конституції України законів та інших визначених законом правових актів.
2.    Згідно зі ст. 111-23 Господарського процесуального кодексу, ст. 458 Кримінального процесуального кодексу, ст. 360-7 Цивільного процесуального кодексу України, рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України. Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.
3.    У чинному законодавстві України відсутня норма, яка б надавала право Пленуму Верховного Суду України давати рекомендаційні роз’яснення судам загальної юриcдикції з питань застосування законодавства, проте деякі роз’яснення Пленуму використовуються судами й на сьогоднішній день. Наприклад, Постанова Пленуму № 6 від 4 червня 2010 року «Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи».
4.    Окрім того, у системі судів загальної юрисдикції судова практика вищих судових інстанцій виступає орієнтиром як для нижчих судів, так і для інших правозастосовних органів. Згідно з ч.1 п.2 ст. 38 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» Верховний Суд України переглядає справи з питань неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах.
5.    Згідно з ст. 32 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» Вищий спеціалізований Суд України дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції, на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, а Пленум вищого спеціалізованого Суду України дає рекомендаційні роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі необхідності визнає не чинними відповідні роз’яснення вищих спеціалізованих судів.
6.    Згідно зі ст. 17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди України забов’язані застосовувати Конвенцію та практику Суду як джерело права. З моменту набуття чинності рішення Суду стають джерелом судової практики Європейського Суду з прав людини. Ця судова практика визнається джерелом загальноєвропейських стандартів прав людини і повинна враховуватися органами всіх держав — учасниць конвенції.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Строк апеляційного оскарження

Строк апеляційного оскарження рахується з моменту отримання повного тексту судового рішення

Такого висновку дійшла колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, розглядаючи касаційну скаргу представника позивача, на ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 5 січня 2018 року про відмову в поновленні строку на апеляційне оскарження та повернення його апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 21 грудня 2017 року.
Щодо скасування арештів, накладених судами інших юрисдикцій

Щодо скасування арештів, накладених судами інших юрисдикцій

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, розглядаючи касаційну скаргу на постанову Харківського апеляційного господарського суду у справі № Б-50/11-09, якою скасовано ухвалу господарського суду Харківської області про скасування арештів та заборону вчиняти будь-які дії з нерухомим майном, накладених відповідно до ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова, вирішив передати справу № Б-50/11-09 на розгляд палати для розгляду справ про банкрутство
Верховний суд оприлюднив правові висновки у справах про банкрутство

ВС оприлюднив правові висновки у справах про банкрутствоВерховний суд оприлюднив правові висновки у справах про банкрутство

Верховний Суд узагальнив правові висновки, викладені в постановах у справах про банкрутство за березень 2018 року.
Большая палата определила подсудность споров о выведении имущества из-под ареста

Большая палата определила подсудность споров о выведении имущества из-под ареста  Большая палата определила подсудность споров о выведении имущества из-под ареста

Если истец обратился в суд за защитой права собственности на имущество, то этот спор подлежит рассмотрению в суде гражданской юрисдикции.

Большая палата определила подсудность споров о выведении имущества из-под ареста
Судебное решение о передаче права собственности на ипотечное имущество подлежит отмене

Судебное решение о передаче права собственности на ипотечное имущество подлежит отмене. ВСУ разграничил судебные и внесудебные способы защиты требований кредитора, обеспеченных ипотекой.Судебное решение о передаче права собственности на ипотечное имущество подлежит отмене

ВСУ разграничил судебные и внесудебные способы защиты требований кредитора, обеспеченных ипотекой

На законодательном уровне предусмотрено три способа защиты требований кредитора, обеспеченных ипотекой. ВСУ выделяет судебный (на основании решения суда) и два внесудебных способа защиты (на основании исполнительной надписи нотариуса и согласно договору об удовлетворении требований ипотекодержателя).
Решение суда об обращении взыскания на ипотеку при неправильном применении Закона, защищающее кредитодателя, останется в силе.

Решение суда об обращении взыскания на ипотеку при неправильном применении Закона, защищающее кредитодателя, останется в силеРешение суда об обращении взыскания на ипотеку при неправильном применении Закона, защищающее кредитодателя, останется в силе.

Верховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским делам 26 октября 2016 года рассмотрел дело № 6-1625цс16 по иску «Дельта Банка» к ипотекодателю об обращении взыскания на предмет ипотеки путем передачи в собственность и устранении препятствий в осуществлении права собственности.
Позиции ВСУ и разъяснения ВХСУ

Позиции ВСУ и разъяснения ВХСУ

Позиции ВСУВерховный Суд Украины.
Отмена незаконных правовых актов не должны ставить под сомнение стабильность гражданского оборота.
Рассмотрев дело № 6-3089цc15 об истребовании прокуратурой государственной земли, Суд пришел к выводу, что поскольку государство обязано обеспечить надлежащее правовое регулирование отношений и ответственно за принятые его органами незаконных правовых актов, их отмена ...
Споры, возникающие на стадии ликвидации банка, подведомственны хозсудам.

Споры, возникающие на стадии ликвидации банка, подведомственны хозсудам.

Обнародовано постановление ВСУ

Споры ликвидацииВерховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по административным делам 15 июня 2016 года при рассмотрении дела № 21-286а16 пришел к выводу, что если банк находится в процедуре ликвидации в связи с признанием его неплатежеспособным, спор возникший между вкладчиком и уполномоченным лицом ФГВФЛ должен рассматриваться по правилам хозяйственного судопроизводства.
Если должник отдал долг по решению суда, ипотека прекращается.

Если должник отдал долг по решению суда ипотека прекращается.Если должник отдал долг по решению суда, ипотека прекращается.

При отсутствии обоснованной задолженности заемщика и требований кредитора на момент исполнения решения суда о досрочном взыскании задолженности и прекращения в связи с этим основного обязательства ипотека прекращается.
ВХСУ рассказал о взыскании зарплаты при банкротстве.

ВХСУ рассказал о взыскании зарплаты при банкротстве.ВХСУ рассказал о взыскании зарплаты при банкротстве.

Внесены изменения в информационное письмо

ВХСУ разъяснил отдельные вопросы применения Закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Изменения внесены в письмо № 01-06/606/2013 «О Законе «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом».
Підстави для визнання угод боржника недійсними.

Підстави для визнання угод боржника недійсними наведено у ч. 11 ст. 17 Закону.Підстави для визнання угод боржника недійсними.

Підстави для визнання угод боржника недійсними наведено у ч. 11 ст. 17 Закону. Посилання ліквідатора на положення ч. 10 ст. 17 Закону не можуть бути підставами для визнання недійсною спірної угоди при провадженні справи про банкрутство.
Джерело оплати грошової винагороди арбітражному керуючому.

У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» чітко встановлено джерело оплати грошової винагороди арбітражному керуючому.Джерело оплати грошової винагороди арбітражному керуючому.

У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» чітко встановлено джерело оплати грошової винагороди арбітражному керуючому, що виконує у справі про банкрутство повноваження розпорядника майна.
Боржник повинен виконувати зобов’язання, що виникли після введення мораторію.

Боржник повинен виконувати зобов’язання, що виникли після введення мораторію, але пеня та штраф за їх невиконання або неналежне виконання не нараховуються.Боржник повинен виконувати зобов’язання, що виникли після введення мораторію, але пеня та штраф за їх невиконання або неналежне виконання не нараховуються.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів забороняється стягнення
Безпосередній продаж майна за ціною, нижчою ніж початкова вартість на повторному другому аукціоні, є порушенням.

Безпосередній продаж майна за ціною, нижчою ніж початкова вартість на повторному другому аукціоні, є порушенням.Безпосередній продаж майна за ціною, нижчою ніж початкова вартість на повторному другому аукціоні, є порушенням вимог ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Звернення до господарського суду з клопотанням про припинення повноважень і призначення нового арбітражного керуючого.

Звернення до госпродарського суду з клопотання про припинення повноваженьі призначення пового арбітражного керуючого.Звернення до господарського суду з клопотанням про припинення повноважень і призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) належить до компетенції комітету кредиторів.
Забезпечені заставою грошові вимоги включаються до реєстру вимог кредиторів саме в межах вартості заставного майна.

Забезпечені заставою грошові вимоги включаються до реєструвимог.Забезпечені заставою грошові вимоги включаються до реєстру вимог кредиторів саме в межах вартості заставного майна, а решта вимог включаються до шостої та четвертої черги.

Згідно з абз. 7 ст. 1 Закону про банкрутство грошове зобов'язання - це зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах
Ліквідатор не може використати кошти отримані від продажу заставного майна на оплату витрати, пов‘язані з провадженням у справі

Ліквідатор не може використати кошти отримані від продажу заставного майна.Ліквідатор не може використати кошти отримані від продажу заставного майна на оплату  витрати, повязані з провадженням у справі про банкрутство.

Законодавець чітко визначив процедуру внесення вимог кредиторів, забезпечених заставою майна боржника, до реєстру вимог кредиторів та задоволення таких вимог
Відсутність згоди боржника на заміну кредитора у зобов’язанні є підставою для визнання угоди недійсною

ВСУВідсутність згоди боржника на заміну кредитора у зобов’язанні, якщо її обов’язковість передбачена договором, є підставою для визнання недійсною угоди про відступлення права вимоги.

До такого висновку дійшов ВСУ в постанові від 15 квітня 2015 року №3-43гс15, текст якої друкує "Закон і Бізнес".
Правовая позиция ВСУ по делу о признании недействительными публичных торгов и протокола проведения публичных торгов

Позиция ВСУПравовая позиция ВСУ по делу о признании недействительными публичных торгов и протокола проведения публичных торгов, признании победителем торгов

На заседании Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины 3 июня 2015 года было рассмотрено дело № 6-72цс15
Денежные требования, обеспеченные ипотекой, не должны исключаться из реестра требований кредиторов.

СудДенежные требования, обеспеченные ипотекой, не должны исключаться из реестра требований кредиторов.

Верховный Суд высказал правовую позицию по делу о признании кредиторских требований банка...
Перелік судових рішень, що підлягають оскарженню, є вичерпним.

Наведенний перелік судових рішень, що підлягають оскарженню, є вичерпним.Перелік судових рішень, що підлягають оскарженню, є вичерпним.

Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що у касаційному порядку оскарженню підлягають постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду таких судових рішень
Посилання кредитора на факт своєчасного направлення заяви з грошовими вимогами на адресу боржника є безпідставними.

Посилання кредитора на факт своєчасного направлення заяви з грошовими вимогами. Посилання кредитора на факт своєчасного направлення заяви з грошовими вимогами на адресу боржника та розпорядника майна є безпідставними.

Посилання кредитора на факт своєчасного направлення заяви з грошовими вимогами на адресу боржника та розпорядника майна є безпідставними, оскільки положення ч. 1 ст. 14 Закону про банкрутство чітко передбачають обов’язок звернення кредитора у встановлений строк саме до господарського суду.
Справа про банкрутство порушена без достатніх правових підстав.

Справа про банкрутство порушена без достатніх правових підставСправа про банкрутство порушена без достатніх правових підстав.

До заяви боржника не додані документи в підтвердження його неплатоспроможності, як цього вимагає частина 2 статті 7 Закону про банкрутство (рішення суду про стягнення заборгованості, судовий наказ, постанова державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження тощо), які повинні бути подані на момент звернення із такою заявою.
Висновок суду апеляційної інстанції про скасування ухвали місцевого господарського суду.

Висновок суду апеляційної інстанції про скасування ухвали місцевого господарського суду.Висновок суду апеляційної інстанції про скасування ухвали місцевого господарського суду.

Безпідставним є висновок суду апеляційної інстанції про скасування ухвали місцевого господарського суду про затвердження звіту ліквідатора  у зв’язку з не вчинення ліквідатором вичерпних заходів з виявлення майна банкрута, який обґрунтований виключно посиланням на відсутність ряду запитів, зокрема стосовно права власності боржника на річкові, морські плавзасоби чи авіаційну техніку.
Грошові зобов’язання боржника.

Грошові зобов’язання боржника.Грошові зобов’язання боржника.

До складу грошових зобов’язань боржника не зараховується недоїмка (штраф, пеня), визначена на дату подання заяви до господарського суду.
Коло осіб, які мають право оскаржити судові рішення у справі про банкрутство - звужено.

Коло осіб, які мають право оскаржити судові рішення у справі про банкрутство - звужено.Коло осіб, які мають право оскаржити судові рішення у справі про банкрутство - звужено.

Коло осіб, які мають право оскаржити судові рішення у справі про банкрутство, діючим законодавством звужено до учасників такої справи задля попередження необґрунтованого втручання інших осіб, які не є учасниками справи, в хід процедури банкрутства.
Ліквідатор у загальній процедурі банкрутства

Ліквідатор у загальній процедурі банкрутстваЛіквідатор у загальній процедурі банкрутства

Ліквідатор у загальній процедурі банкрутства не наділений повноваженнями щодо самостійного розгляду вимог поточних кредиторів.
Відмова в затвердженні оплати послуг ліквідатора.

Відмова в затвердженні оплати послуг ліквідатора.Відмова в затвердженні оплати послуг ліквідатора.

Неналежне виконання ліквідатором покладених на нього обов’язків є достатньою підставою для відмови в затвердженні оплати його послуг.
Право на апеляційне оскарження.

Право на апеляційне оскарженняПраво на апеляційне оскарження.

Право на апеляційне оскарження мають особи, що набули процесуального права сторони або учасника у справі про банкрутство.
Исковая давность должна исчисляться согласно объективной возможности лица знать об оспариваемых фактах.

Исковая давность должна исчислятся согласно объективной возможности лица знать об оспариваемых фактах.Исковая давность должна исчисляться согласно объективной возможности лица знать об оспариваемых фактах.
Право на обращение взыскания на предмет ипотеки.

Право на обращение взыскания на предмет ипотеки.Право на обращение взыскания на предмет ипотеки.

Ипотекодержатель получает право на обращение взыскания на предмет ипотеки не с момента заключения договоров кредита или ипотеки, а тогда, когда должник не выполняет своих обязательств по кредитному договору.
Суд не может отказать в иске.

Суд не может отказать в иске на основании выборанеустановленного способа защиты в случае выбора истцом неустановленного законом или договором способа защиты.Суд не может отказать в иске.

Суд не может отказать в иске на основании выбора неустановленного способа защиты в случае выбора истцом неустановленного законом или договором способа защиты.
Имущество, выбывшее из владения по отмененному решению суда.

Имущество, выбывшее из владения по отмененному решению суда, считается выбывшим помимо воли собственника.Имущество, выбывшее из владения по отмененному решению суда.

Имущество, выбывшее из владения по отмененному решению суда, считается выбывшим помимо воли собственника.
Особа, позбавлена можливості звертатися із заявою про роз‘яснення судового рішення у справі.

Особа, яка не є ні сотроною, ні учасником провадження у справі про банкрутство, позбавлена можливості звертатися із заявою про роз‘яснення судового рішення у справі.Особа, позбавлена можливості звертатися із заявою про роз‘яснення судового рішення у справі.

Особа, яка не є ні стороною, ні учасником провадження у справі про банкрутство у розумінні ст. 1 Закону про банкрутство, з огляду на імперативні приписи ст. 89 ГПК України, позбавлена можливості звертатися із заявою про роз‘яснення судового рішення у справі.
Право ініціювати розірвання мирової угоди мають кредитори.

Право ініціювати розірвання мирової угоди мають кредитори.Право ініціювати розірвання мирової угоди мають кредитори.

Право ініціювати розірвання мирової угоди мають кредитори, що володіють не менш ніж третиною від загального розміру грошових вимог кредиторів до боржника, або кредитори, які для досягнення, встановленого даним  Законом, розміру об‘єднали свої грошові вимоги.
Якщо повноваження арбітражного керуючого припинені.

Якщо повноваження арбітражного керуючого припиненіЯкщо повноваження арбітражного керуючого припинені

Якщо повноваження арбітражного керуючого припинені у справі, він не є учасником провадження, а отже у цьому провадженні не може бути вжито жодних заходів, щодо його дій чи бездіяльності.
Кандидатура арбітражного керуючого.

Остаточне рішення щодо відповідної кандидатури арбітражного керуючого приймає господарський суд.Кандидатура арбітражного керуючого.

Остаточне рішення щодо відповідної кандидатури арбітражного керуючого приймає господарський суд згідно до вимог, зокрема ст.ст. 47, 43 ГПК України.
Подання боржником заяви до суду про порушення справи про банкрутство.

Подання боржником заяви до суду про порушення справи про банкрутствоПодання боржником заяви до суду про порушення справи про банкрутство.

Звертаючись до суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржник повинен надати докази на підтвердження його неплатоспроможності або загрози неплатоспроможності.
Штрафні санкції (неустойка, пеня) не зараховуються до складу грошових зобов’язань боржника.

Штрафні санкції (неустойка, пеня) не зараховуються до складу грошових зобов’язань боржника, виокремлюються від вимог кредиторів за грошивими зобов’язаннями при складанні реєстру.Штрафні санкції (неустойка, пеня) не зараховуються до складу грошових зобов’язань боржника.

Штрафні санкції (неустойка, пеня) не зараховуються до складу грошових зобов’язань боржника, виокремлюються від вимог кредиторів за грошовими зобов’язаннями при  складанні реєстру вимог кредиторів
ВГС України допустив можливість проведення загальних зборів кредиторів і створення комітету кредиторів за ініціативою суду.

Вищий Господарський суд України допустив можливість проведення загальних зборів кредиторів і створення комітету кредиторів за ініціативою суду.Вищий господарський суд України допустив можливість проведення загальних зборів кредиторів і створення комітету кредиторів за ініціативою суду.

Аналогічні правові висновки щодо особливої процедури банкрутства за статтями 47-49 Закону викладено і в постановах Вищого господарського суду України
Порушення кримінальної справи стосовно службових осіб товариства.

Порушення кримінальної справи стосовно службових осіб товариства не впливає на можливість подальшого провадження у справі про банкрутствоПорушення кримінальної справи стосовно службових осіб товариства

Порушення кримінальної справи стосовно службових осіб товариства не впливає на можливість подальшого провадження у справі про банкрутство та не є підставою для зупинення провадження у справі.
Забезпечені іпотекою вимоги кредитора є грошовими та такими, що забезпечені заставою майна боржника.

Забезпечені іпотекою вимоги кредитора є грошовими та такими, що забезпечені заставоюмайна боржника.Забезпечені іпотекою вимоги кредитора є грошовими та такими, що забезпечені заставою майна боржника.

Іпотекодержатель як кредитор має право вимагати виконання основного зобов‘язання як від боржника і його майнового поручителя разом, так і від будь-кого з них окремо, а у разі пред‘явлення таких вимог до майнового поручителя останній відповідає в межах узятих на себе зобов‘язань перед іпотекодержателем.
Достатня умова та підстава для визнання боржника банкрутом.

Достатня умова та підстава для визнання боржника банкрутомДостатня умова та підстава для визнання боржника банкрутом.

Рішення комітету кредиторів про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом не є достатньою умовою та підставою для визнання такого боржника банкрутом.
Оплата послуг арбітражного керуючого за рахунок коштів кредиторів.

Оплата послуг арбітражного керуючого за рахунок коштів кредиторівОплата послуг арбітражного керуючого за рахунок коштів кредиторів.

Коли оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника, то така оплата повинна здійснюватись за рахунок коштів кредиторів.
Процедура виявлення всіх відомих ліквідатору кредиторів.

Процедура виявлення всіх відомих ліквідатору кредиторів Процедура виявлення всіх відомих ліквідатору кредиторів.

Законом передбачено особливу процедуру виявлення всіх відомих ліквідатору кредиторів за статтею 52 Закону.
До потенційних кредиторів належать органи податкової служби, фонди соціального страхування і їх повідомлення ліквідатором здійснюється шляхом надіслання письмових повідомлень.
Вексель - як цінний парір у справі про банкрутство.

Вексель - як цінний папір у справі про банкрутство.Вексель - як цінний парір у справі про банкрутство.

За відсутності у матеріалах справи оригіналу векселю господарський суд не оцінив належним чином вексель як цінний папір при розгляді заяви кредитора про порушення справи про банкрутство.
Єдиний належний і допустимий доказ відсутності боржника за його місцезнаходженням.

Єдиним належним і допустимим доказом відсутності боржника за його місцезнаходженням є дані з Єдиного державного реєстру.Єдиний належний і допустимий доказ відсутності боржника за його місцезнаходженням.

Єдиним належним і допустимим доказом відсутності боржника за його місцезнаходженням є дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Поточні вимоги кредитора.

Поточні вимоги ккредитораПоточні вимоги кредитора

Поточні вимоги кредитора - це неоплачені боржником вимоги, які виникли в процедурах банкрутства, за період після порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство і до винесення постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора.
Відшкодування понесених ліквідатором витрат.

Відшкодування понесених ліквідатором витратВідшкодування понесених ліквідатором витрат.

Відшкодуванню понесених ліквідатором витрат, як і оплаті його послуг, повинно передувати відповідне рішення суду у справі про банкрутство, яким встановлена їх правомірність.
Ліквідатор має право створювати комітет кредиторів.

Ліквідатор має право створювати комітет кредиторів.Ліквідатор має право створювати комітет кредиторів.

Ліквідатор має право створювати комітет кредиторів якщо справа про банкрутство порушена за ст. 51 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (редакція до 19.01.2013 р.).
Ліквідатор зобов‘язаний звітувати перед усіма кредиторами.

Ліквідатор зобов‘язаний звітувати перед усіма кредиторами.Ліквідатор зобов‘язаний звітувати перед усіма кредиторами

Ліквідатор зобов‘язаний звітувати перед усіма кредиторами, якщо справа про банкрутство порушена за ст. 51 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (редакція до 19.01.2013 р.).