Відвідувачі

Саморегулівна організація арбітражних керуючих


         19.01.2013 р. набула чинності нова редакція Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно із Законом України від 22 грудня 2011 року №4212-VI, далі - Закон.

Статтею 117 Закону визначено, що саморегулівною організацією арбітражних керуючих є всеукраїнська громадська організація, що об’єднує арбітражних керуючих, які отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону, та здійснює повноваження з громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих. Саморегулівна організація арбітражних керуючих є юридичною особою, яка діє на засадах самоврядування і діяльність якої не має на меті отримання прибутку.   Утворення та порядок діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих регулюється законодавством про об’єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Порядок визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих державним органом з питань банкрутства встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно Закону Всеукраїнська саморегулівна організація арбітражних керуючих повинна відповідати таким критеріям:
- кількісний склад налічувати не менше ста арбітражних керуючих;
- участь її членів не менше ніж в ста (у сукупності) процедурах, що застосовуються у справах про банкрутство;
- наявність розроблених відповідно до вимог цього Закону і таких, що є обов’язковими для виконання членами саморегулівної організації арбітражних керуючих, правил професійної діяльності арбітражних керуючих;
- створення органів управління і спеціалізованих органів саморегулівної організації арбітражних керуючих, функції і повноваження яких відповідають вимогам цього Закону.


          Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції від 19.01.2013 р. на саморегулівні організації арбітражних керуючих покладаються такі функції та повноваження щодо громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих:
- контроль за виконанням положень цього Закону та інших нормативно-правових актів у діяльності арбітражних керуючих - її членів;
- участь у розробленні нормативно-правових актів та заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
- участь у професійній підготовці арбітражних керуючих та підвищенні їх професійного рівня;
- участь у складі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій;
- захист інтересів членів саморегулівної організації арбітражних керуючих в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
- інформування суспільства про практику та проблемні питання у процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
- інші повноваження, передбачені законом.


        Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівної організації арбітражних керуючих здійснює державний орган з питань банкрутства. Предметом контролю (нагляду) державного органу з питань банкрутства є дотримання саморегулівною організацією арбітражних керуючих вимог спеціального Закону, інших нормативно-правових актів України.


         Саморегулювання організацій арбітражних керуючих регулюється наступними нормативно-правовими актами:
- Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року;
- Цивільний кодекс України від 16.01.2003, № 435-IV;
- Господарський кодекс України від 16.01.2003, № 436-IV;
- Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.06.2012 № 5026-VI;
- Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992, № 2343-XII;
- інші нормативно правові акти України.


      Також, на сьогодні Державним комітетом з питань регуляторної політики і підприємництва оприлюднено проекти Закону Про саморегулівні організації, так зокрема:
- Проект Закону про саморегулюючі організації №4841 від 16.07.2009, ініціатори законопроекту: Кінах А.К. , Чечетов М.В., Янукович В.В., Гуреєв В.М., Комар М.С. Повернений на доопрацювання Постановою ВРУ від 23 вересня 2010 року N2570-VI.
- Проект Закону про фахові саморегулівні і самоврядні об’єднання №4841-1 від 10.09.2009,  ініціатори законопроекту: Ляпіна К.М., Карпук В.Г., Мойсик В.Р., Шевченко А.В. Повернений на доопрацювання Постановою ВРУ від 23 вересня 2010 року N 2570-VI.
- Проект Закону про саморегулівні організації №4841-д від 23.07.2010, ініціатор законопроекту Королевська Н.Ю. Повернений на доопрацювання Постановою ВРУ від 23 вересня 2010 року №2570-VI.


          Постановою Верховної Ради України від 23 вересня 2010 року № 2570-VI «Про повернення на доопрацювання проектів законів України» доручено Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва за участю авторів законопроектів доопрацювати зазначені законопроекти та внести один узгоджений законопроект на розгляд Верховної Ради України у повторному першому читанні.
У пояснювальній записці до проекту Закону України «Про саморегулювальні організації» зазначено: «Прийняття проекту Закону України «Про саморегулювальні організації» є вкрай необхідним та доцільним кроком на шляху розвитку підприємництва та підвищення ефективності системи державного управління господарською діяльністю…
Розвиток саморегулювання сприятиме взаємодії між суб’єктами, що здійснюють господарську та професійну діяльність певного виду, та самостійній розробці ними єдиних та зрозумілих всім категоріям громадян правил здійснення господарської діяльності певного виду…
Суб’єктам господарської діяльності складно поодинці захищати свої права та представляти свої інтереси перед органами державної влади. Більш ефективним є спільний захист суб’єктами, що здійснюють господарську діяльність певного виду, порушених прав та представництво своїх інтересів перед владою…
Прийняття проекту Закону України «Про саморегулювальні організації» покликано створити єдину інституційну основу для діяльності саморегулювальних організацій в Україні, вирішити вищезазначені проблеми та створити передумови для подальшого розвитку та становлення інституту саморегулювання як ефективної альтернативи державному регулюванню господарської діяльності…


      Прийняття проекту Закону України «Про саморегулювальні організації» сприятиме створенню та діяльності в Україні саморегулювальних організацій, що в свою чергу забезпечить:
- підвищення якості товарів, робіт та послуг які реалізуються суб’єктами господарської діяльності;
- підвищення рівня захисту та гарантованості прав споживачів;
- ефективну взаємодію між суб’єктами господарської діяльності в питаннях здійснення господарської та/або професійної діяльності;
- створення передумов для делегування функцій державного управління саморегулювальним організаціям;
- зменшення державних витрат на регулювання господарської діяльності;
- більш ефективного та швидкого захисту суб’єктів господарської та/або професійної діяльності від порушення їх прав органами державної влади.»


         Всеукраїнська громадська організація «Асоціація антикризового менеджменту» створена 30 січня 2010 р. та зареєстрована Міністерством юстиції України з оформленням Свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян від 02.03.2010 р. №3289.
На сьогоднішній день до складу ВГО «Асоціація антикризового менеджменту» увійшло 23 місцевих осередки.
В Асоціації створені усі необхідні умови для забезпечення якісного та ефективного ведення процедур банкрутства. Інтелектуальний потенціал, практичний досвід, ділові контакти членів Асоціації дозволяють знаходити потрібні рішення, виконувати складні завдання, реалізовувати різноманітні проекти.
У своїй роботі ми керуємося такими принципами як відповідальність за діяльність своїх членів, надання самостійності та професійного захисту арбітражним керуючим - членам Асоціації при здійсненні ними своєї діяльності, а також принципом максимальної відкритості для професійної співпраці з метою досягнення оптимальних результатів. Згуртована та цілеспрямована команда Асоціації постійно розширює свої можливості за рахунок залучення нових учасників.
Наша місія полягає у тому, щоб зміцнити економіку держави.